• Hố ga tiếp nhận nước thải đầu vào: Thu gom và bơm toàn bộ nước thải về trạm XLNT.
  • Bể lắng kết hợp điều hòa lưu lượng + tách dầu mỡ: tiếp nhận nước thải, điều hòa lưu lượng và nồng độ, kết hợp với tách dầu mỡ.
  • Hệ thống bể tuyển nổi ( Dissolved Air Flotation ): loại bỏ phần lớn lượng cặn và chất dầu mỡ  còn lại sau bể lắng kết hợp điều hòa lưu lượng.
  • Bể lọc áp lực: Nước thải sau khi nước thải qua hệ thống bể tuyển nổi, hầu hết lượng cặn và dầu mỡ đã được loại bỏ, phần chất bẩn còn lại được dẫn sang bể lọc áp lực hai bậc  để xử lý triệt để các chất bẩn còn lại.
  • Ngăn trộn hóa chất và tiếp xúc, khử trùng: Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý được loại bỏ một phần các vi khuẩn, để kiểm soát hàm lượng vi khuẩn bố trí hệ thống tiếp xúc và khử trùng,  nước thải sau hệ thống khử trùng có thể tái sử dụng hoặc cho tự chảy ra ngoài Kênh thoát nước của khủ vực.
  • Hệ thống bơm nước thải, bơm hóa chất, van khóa vận hành hệ thống.
  • Tủ điện điều khiển trung tâm.